Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou bitcoinskupina.com je:

Název: Clarity Capital s.r.o.
Adresa: Legionářská 797/3, 779 00 Olomouc
IČO: 17195462
Nejsme plátci DPH
Spisová značka: C 89500/KSOS Krajský soud v Ostravě

Konzultace ohledně zpracování objednávek:
Tel. kontakt: +420 724 936 866.

E-mail: [email protected]

 

Článek I – Definice

Prodávající/Společnost: Clarity Capital s.r.o., která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti vlastním jménem, na vlastní účet a která prodává zboží nebo služby prostřednictvím e-shopu.

Spotřebitel/Zákazník: fyzická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu na doméně bitcoinskupina.com a která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti, zaměstnání nebo povolání,

E-shop: internetový obchod prodávajícího umístěný na doméně bitcoinskupina.com

Zboží: služby nabízené prostřednictvím e-shopu

Objednávka: úkon spotřebitele v souvislosti s e-shopem, který vyjadřuje záměr spotřebitele zakoupit zboží v e-shopu.

Cena: celková cena uvedená v objednávce, zejména cena za veškeré zboží objednané spotřebitelem a uvedené v objednávce, jakož i DPH nebo jiné daně, poplatky.

VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky

Způsob platby

Platba na účet

Platba on-line GO-Pay

 

Článek II – Obecná ustanovení

Tyto VOP upravují:

proces nákupu zboží spotřebiteli prostřednictvím e-shopu, podmínky prodeje a nákupu zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího, práva a povinnosti smluvních stran, tj. prodávajícího a spotřebitele, vyplývající z kupní smlouvy a smlouvy uzavřené na dálku.

Kupní smlouva, na jejímž základě se uskutečňuje prodej zboží, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Objednávka je příkazem pro prodávajícího, aby realizoval objednané zboží od kupujícího. Úplná a kompletní objednávka přijatá elektronicky bude rovněž neprodleně elektronicky potvrzena. Objednávka (nebo její část) potvrzená prodávajícím je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek sjednaných v okamžiku potvrzení, v takovém případě je založen i vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Základními podmínkami dohodnutými při potvrzení objednávky jsou zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho množství), cena za zboží, způsob dodání, způsob platby za zboží, úplná identifikace kupujícího. Smlouva uzavřená na dálku je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího s využitím webových stránek, elektronické pošty, telefonu apod.

Součástí těchto VOP jsou také KODEX, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ ROZHODNUTÍ.

 

Článek III – Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím webových stránek bitcoinskupina.com mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícím je: Clarity Capital s.r.o., Legionářská 797/3, 779 00 Olomouc, IČO: 17195462, C 89500/KSOS Krajský soud v Ostravě, e-mail: [email protected] Kupující je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti v rámci zaměstnání nebo povolání. Nákupy prováděné podnikem se řídí občanským zákoníkem.

 

Článek IV – Pořadí a uzavření smlouvy

Spotřebitel objednává zboží od prodávajícího prostřednictvím e-shopu umístěného pod doménou bitcoinskupina.com a podle pokynů uvedených v tomto e-shopu.

Popis zboží, jeho vlastnosti, dostupnost a cena jsou uvedeny v e-shopu u každého produktu. Po výběru zboží a stisknutí tlačítka „přidat do košíku“ u zboží se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku. Nákupní košík je pak k dispozici k nahlédnutí kdykoli během vytváření objednávky.

V náhledu nákupního košíku spotřebitel také vyplní všechny kroky – identifikační údaje a zvolí formu platby. Spotřebitel dokončí objednávku stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“, což znamená, že se jedná o objednávku s platební povinností. Předtím je spotřebitel povinen seznámit se s těmito VOP a toto seznámení potvrdit kliknutím na tlačítko „Potvrzuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami e-shopu bitcoinskupina.com“.

Odesláním objednávky, tj. stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku – Objednávka s povinností platby“, spotřebitel zároveň potvrzuje, že se seznámil s informacemi prodávajícího o:

vlastnostech produktu, celkové ceně, kterou je spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu,
všeobecné obchodní podmínky.

Jakmile je objednávka vytvořena, bude zaregistrována v systému e-shopu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl při registraci, následující informace:

Potvrzení objednávky s informacemi o objednávce

Přístup k produktům a službám

 

Článek V – Platební a dodací podmínky

Všechny ceny zboží v objednávce a v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Spotřebitel může zaplatit cenu podle objednávky:

  • Bankovním převodem
  • Platbou bankovní kartou

Spotřebitel se zavazuje zaplatit cenu ve lhůtě uvedené v objednávce. Pokud si kupující zvolil platbu předem – platbu na účet, je povinen zaplatit celou částku do pěti pracovních dnů. V případě nezaplacení kupní ceny dle objednávky v daném termínu nebude zboží kupujícímu dodáno a objednávka bude zrušena.

Zaplacením se rozumí okamžik připsání ceny na účet prodávajícího.

Dodávky objednaného zboží budou na e-mail doručeny co nejdříve, nejpozději do 24-48 hodin, v závislosti na dostupnosti zboží a provozních možnostech prodávajícího. Dostupnost zboží je uvedena u každé položky. Pokud není na zboží uvedeno jinak nebo pokud se strany nedohodnou jinak, je maximální lhůta pro vyřízení objednávky 30 dnů od jejího obdržení. Prodávající doručí objednané zboží spotřebiteli na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl jako e-mailovou adresu v objednávce.  V případě, že prodávající není schopen dodat zboží nebo jeho část, může prodávající objednávku zrušit, případně prodloužit dodací lhůtu nebo zaslat obdobný typ výrobku ve stejné cenové relaci. Prodávající je povinen kupujícího o těchto skutečnostech včas informovat a dohodnout s ním další postup.
Objednaný produkt je zaslán e-mailem na adresu.

 

Článek VI – Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace, odstoupení od smlouvy)

Stížnostní řád je nedílnou součástí těchto VOP.

 

Článek VII – Stížnostní řízení

Zákazník/klient je povinen nahlásit jakoukoli stížnost prostřednictvím webových stránek bitcoinskupina.com nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména e-mailem na adresu [email protected] V podrobnostech reklamace musí být odeslána z e-mailové adresy vyplněné při vyplňování formuláře při objednávání výrobku. Mezi základní údaje patří zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt a předmět stížnosti. Zákazník/klient bude kontaktován o průběhu vyřizování stížnosti prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplňování formuláře a podle kontaktů na webových stránkách. Poskytovatel služeb vyřídí stížnost bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní od data jejího podání. Lhůtu 30 dnů po uplatnění reklamace lze po dohodě se zákazníkem/klientem poskytovatele služeb prodloužit.

 

Článek VIII – Vrácení výrobku a odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Uživatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy s poskytovatelem, a to i bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být zasláno písemně na adresu sídla poskytovatele nebo na následující e-mailovou adresu. V oznámení o odstoupení od smlouvy uživatel uvede své jméno a příjmení, adresu, číslo objednávky (identifikaci), datum objednávky a číslo účtu pro finanční vyrovnání. Peníze budou uživateli vráceny nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Uživatel, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem uživatele a uživatel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo od smlouvy odstoupit.

 

Článek IX – Alternativní řešení sporů

Pokud kupující není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho stížnost, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost kupujícího dle předchozí věty odpoví záporně nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání kupujícím, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je (i) Česká obchodní inspekce, kterou lze za výše uvedeným účelem kontaktovat na adrese Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam oprávněných subjektů je k dispozici na adrese https://www.coi.cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/ustredni-inspektorat/, přičemž kupující má právo si vybrat, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a požádat o alternativní řešení svého spotřebitelského sporu.

 

Článek X – Zisk z obchodování

Společnost, Stránky ani žádná třetí strana žádným způsobem negarantují zisk nebo zhodnocení obchodních účtů a obchodovaných fondů. Záruka zisku je v rozporu se základními principy finančního trhu. Pokud jakákoli osoba tvrdí, že bitcoinskupina.com nebo samotná společnost nabízí nebo zprostředkovává jakoukoli záruku zhodnocení finančních prostředků, zisku nebo obchodování, jedná se o šíření nepravdivých a zavádějících informací. Společnost a její webové stránky bitcoinskupina.com se od takových a podobných tvrzení zcela distancují.

 

Článek XI – Omezení členství zákazníka

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění omezit nebo pozastavit členství jakéhokoli zákazníka na Stránkách, pokud zjistí, že takový zákazník porušuje podmínky Společnosti, způsobuje Společnosti škodu, poškozuje její jméno nebo veřejně šíří nepravdivé nebo zavádějící informace o Společnosti a Stránkách.

 

Článek XIII – Skupina VIP a Discord

K odesílání informací používáme aplikaci třetí strany s názvem Discord. Společnost Clarity Capital s.r.o. není absolutně zodpovědná za správné fungování této aplikace. V případě výpadku se budeme snažit co nejdříve navrhnout alternativní způsob zasílání informací našim zákazníkům.

 

Článek XIV – Duševní vlastnictví

Zneužití přístupu k členství ve VIP Bitcoin Skupina, jeho neoprávněné používání nebo neoprávněné úpravy, napodobování nebo kopírování obsahu našeho členství ve VIP Bitcoin Skupina a neoprávněné používání označení „Bitcoin Skupina“ jsou považovány za porušení práv duševního vlastnictví poskytovatele. Informace o využívání služeb skupiny Bitcoin (tzv. reference) uživatelem se nepovažují za neoprávněné používání označení „skupina Bitcoin“. Jednání uživatele, které je považováno za porušení práv duševního vlastnictví poskytovatele, je důvodem k jednostrannému ukončení smlouvy s výpovědní lhůtou 24 hodin.

Zákazník nesmí poskytnout své přihlašovací údaje třetí straně.

Zákazník nesmí sdílet informace z našich produktů na veřejně přístupných místech internetu. Například sociální sítě, úložiště a webové stránky.

Zákazník nesmí poskytovat informace z našeho produktu VIP třetí straně.

 

Článek XV – Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami, jakož i vztahy neupravené těmito VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.
  3. Společnost je oprávněna navrhovat změny Všeobecných obchodních podmínek zejména v návaznosti na změny příslušných právních předpisů, své obchodní politiky či v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb. Informaci o navrhované změně Všeobecných obchodních podmínek poskytne Společnost zákazníkovi zpravidla prostřednictvím e-mailové zprávy nejméně 2 měsíce před navrhovaným dnem účinnosti. Úplné znění novelizovaných Všeobecných obchodních podmínek zpřístupní Společnost na svých webových stránkách www.bitcoinskupina.com. Zákazník je povinen se se změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami seznámit. Neprojeví-li zákazník písemně výslovný nesouhlas s novelizovanými Všeobecnými obchodními podmínkami nejpozději v den před navrhovaným dnem účinnosti a přijímá-li nadále služby poskytované Společností, stává se nové znění Všeobecných obchodních podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že zákazník se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí a pokud se se Společností nedohodne jinak, má právo smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou po doručení výpovědi Společnosti. Pokud Společnost změní obchodní název služby, formuláře, čísla účtů nebo provede jiné změny, které nemají vliv na vzájemná práva a povinnosti Společnosti a zákazníka, nejedná se o změnu smlouvy nebo obchodních podmínek.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.11.2020, Posledná úprava: 02.12.2022